ไฟเกิดจากอะไรบ้าง (เลือกใช้เครื่องดับเพลิงให้เหมาะกับประเภทของไฟ)

ควรเลือกเครื่องดับเพลิงให้เหมาะสมกับประเภทของไฟ 


A ไฟที่เกิดกับสิ่งของทั่วไป เช่น ผ้า กระดาษ ไม้ พลาสติก เป็นต้น
B
ไฟที่เกิดกับของเหลวติดไฟและของเหลวไวไฟ (Combustible and Flammable Liquid)
C
ไฟที่เกิดกับก๊าซไวไฟ (Flammable Gas)
D
ไฟที่เกิดกับโลหะติดไฟ (Metal Fire)
E
ไฟที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการใช้งานอยู่
F
ไฟที่เกิดขึ้นกับน้ำมันที่ใช้ในการปรุงอาหาร เช่น น้ำมันพืชหรือน้ำมันจากไขมันสัตว์ 
K
ไฟที่เกิดจากน้ำมันที่ใช้ในการทำอาหาร